X
 

 

Zajednički odvjetnički ured

Dijana Brezak i Zrinka Grabas

 

PRAVNA MIŠLJENJA, SAVJETOVANJE I ZASTUPANJE

Specijalizirani smo za različita područja prava i pokrivamo cijeli spektar pravnih potreba stranke. Cilj odvjetnika je uvijek isti, pronaći najbolje i najučinkovitije rješenje. Pristup je profesionalan i stručan, usmjeren na osobni kontakt sa strankom.

Osim fizičkih osoba, brojni obrtnici i osobe koje se bave slobodnim zanimanjima, kao i pravne osobe, prepoznali su okruženje i trud koji je uložen u njihove predmete, rezultat čega su riješeni slučajevi.

Pored pravnih usluga zastupanja, pravnog savjetovanja te sastava ugovora iz svih grana prava,  osiguravamo i usluge prevođenja s ovjerom stalnog sudskog tumača za talijanski i slovenski jezik.

Pretplatnici smo relevantnih izdanja s područja pravne problematike i posjedujemo raznoliku stručnu biblioteku. Kroz suradnju sa sudskim tumačima, javnim bilježnicima, poreznim stručnjacima, revizorima, sudskim vještacima i drugim suradnicima nastojimo klijentima pružiti potpunu uslugu.

U komunikaciji sa strankama koristimo hrvatski, talijanski, engleski i slovenski jezik, a za ostale jezike po potrebi angažiramo sudske tumače.

 

Dijana Brezak

 • Obrazovanje
  • Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
 • Radno mjesto
  • 2019, odvjetnica u Zajedničkom odvjetničkom uredu, Dijana Brezak i Zrinka Grabas
  • 2009., odvjetnica u Zajedničkom odvjetničkom uredu Zdravko Baburak, Dijana Brezak i Zrinka Grabas
  • 2002., odvjetnica u Zajedničkom odvjetničkom uredu Zdravko Baburak i Dijana Brezak
  • 1997., odvjetnička vježbenica kod odvjetnika Zdravka Baburaka
 • Strani jezici
  • talijanski - sudski tumač za talijanski jezik
  • engleski

 

Zrinka Grabas

 • Obrazovanje
  • Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
 • Radno mjesto
  • 2019, odvjetnica u Zajedničkom odvjetničkom uredu, Dijana Brezak i Zrinka Grabas
  • 2009., odvjetnica u Zajedničkom odvjetničkom uredu Zdravko Baburak, Dijana Brezak i Zrinka Grabas
  • 2004., odvjetnička vježbenica u Zajedničkom odvjetničkom uredu Zdravko Baburak i Dijana Brezak
 • Strani jezici:
  • slovenski - sudski tumač za slovenski jezik
  • engleski

 

 

PODRUČJA RADA

RADNO PRAVO

Radno pravo obuhvaća pravne odnose između poslodavca i radnika. Zaštita radnih prava temelj je zaštite ustavnih i socijalnih prava svakog radnika i čovjeka.

Pružamo pravne savjete poslodavcima i radnicima, pomažemo im kod izrade općih akata, tumačenja odredaba općih akata, kolektivnih ugovora, zaštite na radu te u rješavanju pojedinačnih i kolektivnih radnih sporova.

RADNO PRAVO

Pravne usluge obuhvaćaju:

 • pravno savjetovanje poslodavaca / radnika u pravima i obvezama iz radnog odnosa;
 • uređenje i organizacija radnog procesa;
 • uređenje radnih odnosa: sastav i pregled ugovora o radu, raskidi i otkaz ugovora o radu;
 • izrada općih akata (npr. pravilnik o radu);
 • zastupanje radnika u postupcima ostvarivanja prava iz radnih odnosa;
 • zastupanje poslodavaca u radnim sporovima.

Pošaljite upit

NASLJEDNO PRAVO

Zakon o nasljeđivanju uređuje opća načela koja se primjenjuju na nasljedno pravo. To je iznimno važno pravno područje, s kojim se svaki pojedinac susretne barem jednom u životu i u okviru kojeg često dođe do spora između članova obitelji. Kako bi se izbjegli nesporazumi i nepotrebni sudski postupci, strankama sugeriramo uređivanje nasljednopravnih odnosa.

NASLJEDNO PRAVO

To uključuje:

 • zastupanje u ostavinskim postupcima i postupcima utvrđenja,
 • izrada oporuke i ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju,
 • izrada ugovora o ustupu i raspodjeli imovine za života,
 • pravne konzultacije i savjetovanje.

Pošaljite upit

NEKRETNINE I ZEMLJIŠNOKNJIŽNO PRAVO

Većina nije svjesna izuzetne važnosti zemljišne knjige. Ako vaše pravo nije upisano, ono ne postoji. Mi vam pomažemo da vaša prava budu zaštićena. Pravno vas savjetujemo i zastupamo u postupcima vezanim za promet nekretnina i upisa u zemljišne knjige.

NEKRETNINE I ZEMLJIŠNOKNJIŽNO PRAVO

Pravne usluge i savjetovanja najčešće obuhvaćaju:

 • sastavljanje prijedloga za upis prava vlasništva i drugih stvarnih prava (pravo građenja, hipoteka, služnost),
 • podnošenje brisovnih tužbi,
 • zastupanje u zemljišnoknjižnim postupcima,
 • ispitivanje slijeda prava vlasništva,
 • prikupljanje dokumentacije potrebne za upis stvarnih prava,
 • pružanje pravnih konzultacija i savjetovanja.

Pošaljite upit

GRAĐANSKO PRAVO

Građansko pravo uređuje širok spektar područja kojim su uređeni društveni odnosi gospodarsko-prometnog značenja u koje pravni subjekti ulaze povodom pravno relevantnih činidaba. Temelj građanskog prava je slobodna i autonomna volja osoba koji međusobno uređuju pravne odnose s obzirom na vlastite želje i potrebe.

GRAĐANSKO PRAVO

Nudimo cijeli niz pravnih usluga, a naročito se bavimo sljedećim:

 • sastav ugovora (ugovori o kupoprodaji, ugovori o darovanju, ugovori o doživotnom i dosmrtnom preživljavanju, …),
 • naknada štete,
 • susjedski sporovi,
 • zaštita posjeda,
 • zemljišnoknjižno pravo,
 • ostavine,
 • dioba.

Pošaljite upit

OBITELJSKO PRAVO

U području obiteljskog prava odvjetnik za obiteljsko pravo pruža pravnu pomoć u mnogim područjima, a osobito na područjima imovinskih zahtjeva, kao što su, na primjer, obveza uzdržavanja roditelja, bračnih drugova, djece, uređenje odnosa imovinske zajednice bračnih partnera i izvanbračnih partnera itd. Odvjetnik za obiteljsko pravo također strankama pruža pravne savjete o pitanju udomiteljstva, usvajanja, skrbništva i drugih oblika državne ili privatne intervencije u odgoju djece.

OBITELJSKO PRAVO

Razvod i prestanak izvanbračne zajednice:

 • sastav prijedloga za sporazumni raskid braka,
 • sastav tužbe za razvod ili poništenje braka,
 • uređenje imovinskih odnosa bračnih drugova nakon prestanka braka i izvanbračne zajednice.

Pravni odnosi roditelja i djece i mjere za zaštitu prava i dobrobiti djece:

 • utvrđivanje/ osporavanja majčinstva/očinstva,
 • skrbništvo nad djecom,
 • ostvarivanje osobnih odnosa s djetetom, ostvarivanje osobnih odnosa s drugim srodnicima,
 • zastupanje u predmetima za lišenje prava na roditeljsku skrb

Pošaljite upit

KAZNENO I PREKRŠAJNO PRAVO

Stručno osposobljen branitelj u kaznenom postupku potreban je prije svega zbog intenzivnosti posljedica koje nosi osuđujuća presuda. Unatoč tomu mnogi u kaznenom postupku ne angažiraju odvjetnika jer smatraju da će se sami uspješno braniti pred sudom.  Uz to, česte izmjene kaznenih zakona su naša svakodnevnica zadnjih godina, što ne doprinosi pravnoj sigurnosti. Samo odgovarajuće stručno osposobljen odvjetnik koji dobro poznaje zakonodavstvo i zastupa stranku od početka postupka garancija je da nećete biti osuđeni zbog vlastitih pogrešaka u postupku.

KAZNENO I PREKRŠAJNO PRAVO

Područja s kaznenog prava bavi se naročito sa sljedećim stručnim područjima:

 • predkazneni postupci,
 • kazneni postupci,
 • prekršajni postupci,
 • postupci  u predmetima izvršenja kaznenih sankcija,
 • ekstradicijski postupci.

Pošaljite upit

TRGOVAČKO PRAVO

Savjetujemo domaće i strane pravne osobe u svim fazama njihovog poslovanja. Savjetujemo o odabiru oblika poslovanja, osnivanju novih tvrtki i podružnica. Pružamo pravne savjete i pomoć kod pripreme različitih vrsta trgovačkih ugovora i sudjelujemo u pregovorima kod njihovog sklapanja. Također, analiziramo pravno relevantne činjenice i procjenjujemo vjerojatnost uspjeha naših stranaka u skladu s njihovim potencijalnim zahtjevima te zastupamo stranke u trgovačkim sporovima i alternativnim postupcima rješavanja sporova.

TRGOVAČKO PRAVO

Posebno izdvajamo sljedeće usluge vezane uz trgovačko pravo:

 • izbor najprikladnijeg oblika trgovačkog društva,
 • izrada dokumenata potrebnih za osnivanje trgovačkih društva,
 • osnivanje trgovačkih društava i drugih pravnih osoba,
 • zastupanje u registarskim postupcima,
 • restrukturiranje, likvidacija i stečaj trgovačkih društava,
 • savjetovanje i priprema dokumenata potrebnih za upravljanje društvima.

Pošaljite upit

OVRŠNO PRAVO

Ovršno pravo je skup pravnih pravila kojima se uređuje postupak po kojemu se provodi prisilno ostvarenje tražbina na temelju ovršnih i vjerodostojnih isprava te osiguranje tražbine. Ovršni postupak pokreće se prijedlogom ovrhovoditelja, a postupak osiguranja prijedlogom predlagatelja osiguranja.

Sredstva ovrhe i osiguranja su ovršne radnje, odnosno radnje osiguranja ili sustav takvih radnji kojima se po zakonu tražbina prisilno ostvaruje ili osigurava.

Predmet ovrhe i osiguranja su stvari i prava na kojima se po zakonu može provesti ovrha radi ostvarenja tražbine ili njezina osiguranja.

OVRŠNO PRAVO

Posebno izdvajamo sljedeće usluge u okviru ovršnog prava:

 • prijedlog za pokretanje ovršnog postupka, zastupanje ovrhovoditelja u ovršnim postupcima,
 • podnošenja prigovora protiv rješenja o ovrsi, zastupanje ovršenika u ovršnim postupcima,
 • postupci osiguranja potraživanja privremenim i prethodnim mjerama,
 • prigovor treće osobe (osoba koja tvrdi da u pogledu predmeta ovrhe ima takvo pravo koje sprječava ovrhu može podnijeti prigovor protiv ovrhe tražeći da se ovrha na tom predmetu proglasi nedopuštenom),
 • pravni lijekovi u ovršnom postupku.

Pošaljite upit

STEČAJNO PRAVO I LIKVIDACIJA DRUŠTVA

Stečajno pravo uređuje postupke, položaj, prava i dužnosti sudionika u predstečajnom i stečajnom postupku. Pružamo savjete o pravnim posljedicama predstečaja, stečaja i likvidacije društva. Pripremamo dokumentaciju i pomažemo pojasniti tijek navedenih postupaka. Savjetujemo kako provesti prestanak poslovanja u skladu sa zakonom i što nižim troškovima.

Kako bi vam pružili najbolju uslugu, predlažemo da se javite u naš Ured s relevantnom dokumentacijom i konkretnim pitanjima.

STEČAJNO PRAVO I LIKVIDACIJA DRUŠTVA

Posebno izdvajamo sljedeće usluge vezane uz stečajno pravo:

 • prijedlog dužnika i vjerovnika za otvaranje predstečajnog postupka,
 • prijedlog dužnika i vjerovnika za otvaranje stečajnog postupka,
 • prijava tražbina u predstečajnom i stečajnom postupku,
 • zastupanje u predstečajnom i stečajnom postupku.

Pošaljite upit

UPRAVNI POSTUPCI

Područja života koja pokriva uprava brojni su i raznoliki. Odnos između države i pojedinca nije isti: Pojedinac ili pravna osoba kojoj je potrebna usluga, a koju pruža država uvijek je „slabija stranka“ i stoga morjua biti posebno zaštićeni. Stranci se u upravnom postupku mora omogućiti izjašnjavanje o svim činjenicama, okolnostima i pravnim pitanjima važnim za rješavanje upravne stvari. Stoga naš odvjetnički ured pruža strankama pravnu pomoć u različitim upravnim postupcima i u svim fazama upravnog postupka. 

UPRAVNI POSTUPCI

Posebno izdvajamo sljedeće usluge vezane uz upravne postupke:

 • reguliranje statusa stranaca u Republici Hrvatskoj,
 • izdavanje dozvole za boravak i rad stranaca,
 • zastupanje u postupcima pred poreznim tijelima,
 • ishođenje različitih dozvola (npr. građevinska dozvola),
 • postupci pred centrom za socijalni rad,
 • postupci pred inspekcijskim službama.

Pošaljite upit

KONTAKT I RADNO VRIJEME

Tel/fax: +385 (0)1 615 47 23

E-mail: info@law-big.com

Dijana Brezak: dijana.brezak@law-big.com

Zrinka Grabas: zrinka.grabas@law-big.com

 

Web stranica: http://www.law-big.com

 

Radno vrijeme

Ponedjeljak – četvrtak od 9:00 – 17:00

Petak od 9:00 – 15:00

 

Uz prethodnu najavu, prema potrebi stranke, moguć je dogovor za sastanak i izvan radnog vremena.

 
 

Gdje se nalazimo?

Zajednički odvjetnički ured Dijana Brezak i Zrinka Grabas, Strojarska cesta 2, 10000 Zagreb